Oil Flushing

פרוצדורת שטיפת צנרת (Oil Flushing) מתבצעת בסיום עבודות ההקמה בטורבינה, לאחר הרכבת צנרת השמן ולפני ההפעלה. מטרתה ניקוי כל מכלולי השמן מזיהום חלקיקי לפני הפעלת הטורבינה. בפרוצדורה עושים שימוש בשמני שטיפה, בצנרת מעקפים, במסננים חיצוניים, ברשתות סינון 'מש', ב'מטקות' וכו'. כמו כן מבצעים שאיבת משקעים בתחתית המיכל, ספיקות שמן מתוגברות לשטיפת הקו, הרעדה של צנרת מרותכת, מעקב מעבדה אחר ירידה בכמות הזיהום ושאר תהליכים המפורטים בספרי המכונה.  

הטיפול במערכות שימון טורבינה כולל שטיפת צנרת השמן (פלאשינג או פלשינג) וסחרור שמנים, התקנת צנרת מעקפים by-pass (ביי פס), סחרור ממיסי שומנים וסחרור חומצות במחליפי החום.

שטיפת קוים, בהפסקת ייצור בשיפוץ מייג'ור (major), בסים עבודת הקמת תחנת כוח, ריתוך צנרת- עפ"י הוראות ייצרן.